นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์