นักศึกษาคณะกายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์