โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่พบบ่อย และเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคสมอง โรคไต และโรคทางหลอดเลือด เป็นต้น ดังนั้นการรักษาและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนี้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

“การวินิจฉัยโรค”

– ความดันโลหิตปกติ หมายถึง ความดันอยู่ในช่วง 120/80 mmHg
– ความดันโลหิตเริ่มสูง หมายถึง ความดันอยู่ในช่วง 120-139/80-99 mmHg
– ความดันโลหิตสูง หมายถึง ความดันที่สูงกว่า 139/90 mmHg
– ทั้งนี้การวัดความดันโลหิต ควรทำการวัดอย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะเวลาที่ต่างกัน

“ความชุกของโรค”

พบผู้ใหญ่เป็นโรคนี้ประมาณ 20% โดยเฉพาะในผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี จะมีโอกาสเกิดโรคนี้สูงมาก

“สาเหตุของโรค”

ประมาณ 90-95 % ของผู้ป่วย ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด มีผู้ป่วยบางกลุ่ม ที่มีสาเหตุมาจากโรคอื่นๆ เช่น โรคไต, โรคหลอดเลือด, โรคทางต่อมไร้ท่อ เป็นต้น

“การรักษา”

ผู้ป่วยควรจะดูแลสุขภาพของตนเองร่วมกับรักษาด้วยยา โดยมีข้อแนะนำดังนี้

1. กรณีที่ผู้ป่วยอ้วนควรลดน้ำหนัก
2. ลดการดื่มแอลกอฮอล์
3. ออกกำลังกายเป็นประจำ
4. ไม่รับประทานอาหารเค็ม
5. ไม่สูบบุหรี่
6. ลดการกินอาหารมัน
7. หลีกเลี่ยงความเครียด