นักศึกษาคณะกายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์

นักศึกษาคณะกายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ...


มหาวิทยาลัยคริสเตียนมาดูงานที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมาดูงานที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์...


นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์...