1006

นักศึกษาคณะกายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์