0

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมาดูงานที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์